....................................................................................

  สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นศูนย์รวมของบัณฑิต
และนักศึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัย  ที่มุ่งมั่นจะทำกิจกรรมอันยังประโยชน์
ต่อกัน ต่อมหาวิทยาลัย ตลอดถึงสังคมส่วนรวม

  การที่สมาคมจะดำเนินการใด ๆ ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ นั้น  ย่อมขึ้นอยู่กับความ
ร่วมมือร่วมใจของมวลสมาชิกทุกคนเป็นสำคัญ  ลำพังคณะกรรมการสมาคมคงทำ
อะไรได้ไม่มากนัก  คณะกรรมการบริหารจึงมีมติให้เปิดช่องทางการสื่อสารขึ้นมา
อีกช่องทางหนึ่ง คือ website ของสมาคม นอกเหนือจากทาง
ตู้ปณ. 555 ปณจ.หลักสี่ กรุงเทพฯ  10210  เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสมาคม และรับทราบความต้องการในเรื่องต่าง ๆ ของสมาชิก  ในการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างมวลสมาชิกและศิษย์เก่า  ซึ่งผมและคณะกรรมการ
บริหารสมาคมจะได้ดำเนินการปรับปรุง website นี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด  ซึ่งความสำเร็จในภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้จะปรากฏเป็นเกียรติภูมิทั้งต่อสมาคม
และต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสืบไป ...
....................................................................................

การเรียนรู้ และ การศึกษา

การศึกษา หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้นั้นเกิดกับบุคคล และสังคม ถ้าเราถือว่าคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ดังนั้น การเรียนรู้ ก็คือการเรียนรู้ของคนในสังคมนั่นเองการเรียนรู้ทำได้หลายวิธี มีได้หลายรูปแบบ การเรียนรู้คือการสร้างสรรค์ที่จรรโลงความก้าวหน้า คือครีเอทีฟ เพื่อความก้าวหน้า และการเรียนรู้คือการสร้างองค์ความรู้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ใหม่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้นต้องการการเรียนรู้ที่เน้นและให้ความสำคัญ กับการสร้างสรรค์มาก หมายความว่า การเรียนรู้นั้น เราสามารถสร้างองค์ความรู้ได้จากทุกสิ่งทุกอย่าง
     
  • เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม

ประวัติความเป็นของสมาคม :
  สารจาก นายกสมาคมฯ
ดูประกาศทั้งหมด
สมาคมนี้ตั้งขึ้นโดย 
ความรัก  ศรัทธา 
ภาคภูมิ  และผูกพัน 
..................................
   ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ซึ่งเป็นสถาบันของเรา ในสาขาวิชานิติศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาวิชาของเรา ในวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาการและวิชาชีพของเรา