• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น
ติดต่อ : สมาคมนิติศาสตร์ มสธ.
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ. 555 ปณจ.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์. 0-2504-7777
โทรสาร. 0-2503-3607