• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น

 

ภาพประชุม สมาคมนิติศาสตร์ มสธ แต่งตั้งนายกสมาคม คนใหม่ ในวันที่ 19 มีนาคม 2560
แต่สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม จึงเลื่อน มาเป็นวันที่ 8 เมษายน 2560