• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น
เอกสารเลขที่ ส.น.ส. ๑๓/๒๕๕๓

                                                               ธันวาคม  ๒๕๕๓

       
       เรื่อง  การจัดงาน วันนิติศาสตร์ มสธ.สัมพันธ์ ปี  ๒๕๕๔
       เรียน  เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ นิติศาสตร์ มสธ.

       สิ่งที่ส่งมาด้วย  กำหนดการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔ และ ใบสมัครสมาชิกฯ

       ด้วยคณะกรรมการสมาคมนิติศาสตร์ มูลนิธินิติศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะจัดงาน "วันนิติศาสตร์ มสธ.สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๔" ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ๓ ประการ คือ
       ๑.        เพื่อมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ คณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป
นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น สมาชิกสมาคมนิติศาสตร์ ที่ได้รับพระราชทานปริญญา  นิติศาสตร์บัณฑิต หรือสอบได้เนติบัณฑิตไทย กับผู้มีอุปการคุณให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม มูลนิธิ และสาขาวิชานิติศาสตร์
       ๒.        เพื่อประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมนิติศาสตร์ฯ ฉลองการก่อตั้งสาขาวิชานิติศาสตร์ ครบ ๓๑ ปี
สมาคมนิติศาสตร์ฯ ครบ ๒๐ ปี และมูลนิธินิติศาสตร์ฯ ครบ ๗ ปี  พร้อมกับการฉลองบัณฑิตใหม่ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้
       ๓.        เป็นการคืนสู่เหย้า - พบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่า และคณาจารย์ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างชาวนิติศาสตร์ มสธ. ด้วยกัน และรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) ร่วมกัน
ในโอกาสนี้ ขอเชิญทุกท่านที่จะได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรบัณฑิต หรือที่ได้รับไปแล้ว และ
หรือ ท่านที่สำเร็จเนติบัณฑิตไทย สมัครเป็นสมาชิกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้  และเชิญชวนท่าน ไปร่วมงาน "วันนิติศาสตร์ มสธ. สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๔"  ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยช่วยค่าอาหาร (โต๊ะจีน) คนละ ๕๐๐.- บาท หรือโต๊ะละ ๔,๐๐๐.- บาท สำหรับญาติสนิทมิตรสหายที่ท่านจะพาไปร่วมการฉลองครั้งนี้ด้วย และขอเชิญชาวนิติศาสตร์แวะเยี่ยมชม web site ของสมาคมฯ ได้ที่ www.lawsasso-stou.com

                                                              สนง.เลขาธิการสมาคมฯ โทร.  ๐๘๑-๘๐๑๓๐๖๕,๐๘๑-๙๑๓๓๓๘๙ โทรสาร ๐-๒๕๓๖-๑๖๘๖
       ไปรษณีย์อีเลคทรอนิค lawsassostou@hotmail.com ที่  ส.น.ส. ๑๓/๒๕๕๓


       ด้วยคณะกรรมการสมาคมนิติศาสตร์ มูลนิธินิติศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะจัดงาน "วันนิติศาสตร์ มสธ.สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๔" ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ
       ๑.        เพื่อมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ คณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป
นักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น สมาชิกสมาคมนิติศาสตร์ ที่ได้รับพระราชทานปริญญา  นิติศาสตรบัณฑิต หรือสอบได้เนติบัณฑิตไทย กับผู้มีอุปการคุณให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม มูลนิธิ และสาขาวิชานิติศาสตร์
       ๒.        เพื่อประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมนิติศาสตร์ฯ ฉลองการก่อตั้งสาขาวิชานิติศาสตร์ ครบ ๓๑ ปี
สมาคมนิติศาสตร์ฯ ครบ ๒๐ ปี และมูลนิธินิติศาสตร์ฯ ครบ ๗ ปี  พร้อมกับการฉลองบัณฑิตใหม่ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้
       ๓.        เป็นการคืนสู่เหย้า - พบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่า และคณาจารย์ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างชาวนิติศาสตร์ มสธ. ด้วยกัน และรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) ร่วมกัน
ในโอกาสนี้ ขอเชิญทุกท่านที่จะได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรบัณฑิต หรือที่ได้รับไปแล้ว และ
หรือ ท่านที่สำเร็จเนติบัณฑิตไทย สมัครเป็นสมาชิกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเชิญ ไปร่วมงาน "วันนิติศาสตร์ มสธ. สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๔"  ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยช่วยค่าอาหาร (โต๊ะจีน) คนละ ๕๐๐.- บาท หรือโต๊ะละ ๔,๐๐๐.- บาท สำหรับญาติสนิทมิตรสหายที่ท่านจะพาไปร่วมการฉลองครั้งนี้ด้วย และขอเชิญชาวนิติศาสตร์แวะเยี่ยมชม web site ของสมาคมฯ ได้ที่
www.lawsasso-stou.com

       สนง.เลขาธิการสมาคมฯ โทร.  ๐๘๑-๘๐๑๓๐๖๕,๐๘๑-๙๑๓๓๓๘๙ โทรสาร ๐-๒๕๓๖-๑๖๘๖
       ไปรษณีย์อีเลคทรอนิค lawsassostou@hotmail.com

        ขอแสดงความนับถือ                                                          
    (นายอนุศักดิ์    ธะเศรษฐ)
                                        
     นายกสมาคมนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช