• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น
เอกสารเลขที่ ส.น.ส. ๒๖/๒๕๕๓

                                                               ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓

       
       เรื่อง  ขอเชิญร่วมงาน วันนิติศาสตร์ มสธ.สัมพันธ์ ปี  ๒๕๕๔
       เรียน    ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

       ด้วยคณะกรรมการสมาคมนิติศาสตร์ มูลนิธินิติศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะจัดงาน "วันนิติศาสตร์ มสธ.สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๔" ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน  คือ
       ๑.        เพื่อมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ คณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ตั้งแต่ ๑๐
ปีขึ้นไปนักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น สมาชิกสมาคมนิติศาสตร์ ที่ได้รับพระราชทานปริญญา  นิติศาสตร์บัณฑิต หรือสอบได้เนติบัณฑิตไทย กับผู้มีอุปการคุณให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม มูลนิธิ และสาขาวิชานิติศาสตร์
       ๒.        เพื่อประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมนิติศาสตร์ฯ ฉลองการก่อตั้งสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ครบ ๓๑ ปี สมาคมนิติศาสตร์ฯ ครบ ๒๐ ปี และมูลนิธินิติศาสตร์ฯ ครบ ๗ ปี  พร้อมกับการฉลองบัณฑิตใหม่ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้
       ๓.        เป็นการคืนสู่เหย้า - พบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่า และคณาจารย์ รับประทานอาหาร
ร่วมกัน


       ในโอกาสนี้  คณะกรรมการสมาคมนิติศาสตร์ และคณะกรรมการ มูลนิธินิติศาสตร์ขอเชิญ
ท่านหรือผู้แทนไปร่วมการฉลองครั้งนี้ จักเป็นพระคุณยิ่ง

                                                       
       สนง.เลขาธิการสมาคมฯ โทร.  ๐๘๑-๘๐๑๓๐๖๕,๐๘๑-๙๑๓๓๓๘๙ โทรสาร ๐-๒๕๓๖-๑๖๘๖
       ไปรษณีย์อีเลคทรอนิค lawsassostou@hotmail.com


        ขอแสดงความนับถือ                                                          
    (นายอนุศักดิ์    ธะเศรษฐ)
                                        
     นายกสมาคมนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช