• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น
เรื่องการจัดงาน วันนิติศาสตร์ มสธ.สัมพันธ์ ปี ๒๕๕๔