• เพิ่มการแจ้งข่าวสาร
  • เพิ่้มประวัติสมาคม
  • เพิ่มข้อมูลศิษย์เก่าแต่ละรุ่น
เรื่องการพิจารณาแผนดำเนินการกิจกรรมของ ส.น.ส.


       เลขาธิการฯ แจ้งว่าในปีที่ผ่านมาจะจัดทำแผนกิจกรรมของสมาคมฯ ไว้มาก บางครั้งก็ไม่
สามารถดำเนินการได้ครบ ดังนั้นในปีนี้ นายกฯ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันกำหนดแผนการทำกิจกรรมของ
ส.น.ส. ไว้ดังนี้


       1.ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในที่ 30 พ.ค. 2553
       2.เข้าร่วมประชุมกับสภาสังคมสงเคราะห์ ภาค1 วันที่ 23 มิถุนายน 2553
       3.ร่วมงานวันรพี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2553
       4.อัดเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มอบให้นายเสฐียรฯ เป็นผู้ประสานงาน
          กับสถานีโทรทัศน์ช่ิอง 11 เพื่อนัดวันบันทึกเทป
       5.ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 5 กันยายน 2553
       6.ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
       7.ร่วมถวายราชสักการพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้าย
          วันประสูติ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
       8.อาเศรียรวาทถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ีหัว เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 มอบให้นาย
          เสฐียรฯ เป็นผู้ประสานงานกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 เพื่อนัดวันบันทึกเทป
       9.ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน
          รัฐธรรมนูญ วันที่ 1 ธันวาคม 2553
          10.ร่วมงานฉลองบัณฑิตใหม่กับสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชฯ และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

       
       หมายเหตุ  ถ้ามีงานอื่นๆ ใดเพิ่มเติืม เลขาธิการฯ เป็นผู็้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

       ที่ประชุม   มีัมติเห็นด้วย